top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN UITGEZONDERD.

 

1.TOEPASSING

Elke bestelling van goederen en/of diensten impliceert de aanvaarding door de klant van de algemene verkoopsvoorwaarden van UITGEZONDERD., met maatschappelijke zetel te B-2870 Puurs, Lichterstraat 79, met BTW-nummer BE08 2313 4278 (hierna “UITGEZONDERD.”) en impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. UITGEZONDERD. behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de klant hieromtrent onverwijld en in elk geval tijdig verwittigen. Indien de klant de wijzigingen niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de met UITGEZONDERD. afgesloten overeenkomst. Indien UITGEZONDERD. deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe voorwaarden.

 

2. OFFERTES & BESTELLINGEN

Alle bestellingen moeten UITGEZONDERD. schriftelijk worden toegezonden. Offertes van UITGEZONDERD. zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van een klant binden UITGEZONDERD. evenmin. Offertes blijven een maand geldig, behoudens indien anders vermeld. De ondertekenaar namens de klant die de bestelling voor aanvaarding ondertekent, bevestigt dat hij gemachtigd is namens de onderneming die hij vertegenwoordigt te ondertekenen en maakt zich sterk dat de onderneming waarvoor hij optreedt de aangegane verbintenissen zal nakomen.

 

3. PRIJS EN BETALING

3.1 Bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen en/of diensten, zijn integraal ten laste van de klant. UITGEZONDERD. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de overeenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

3.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van UITGEZONDERD. betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na datum van de factuur.
3.3 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt UITGEZONDERD. zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

3.4 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 50 €), onverminderd het recht van UITGEZONDERD. om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.5 Indien er bij UITGEZONDERD. op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt UITGEZONDERD. zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen van goederen en/of diensten een voorafgaande betaling te eisen, dan wel andere zekerheden te vragen. Indien de klant weigert om op het verzoek van UITGEZONDERD. in te gaan, behoudt UITGEZONDERD. zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

 

4. VRIJWARING VOOR GEBREKEN

4.1 De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen of diensten overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen of diensten dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan UITGEZONDERD. te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen of diensten door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

4.2 In geval van klachten staat het UITGEZONDERD. vrij naar haar keuze een vervangingslevering te doen, een financiële korting te geven of de goederen terug te nemen, zonder gebonden te zijn tot enige verdere schadevergoeding.

De klant erkent en aanvaardt dat de door UITGEZONDERD. gekozen remedie de enige vorm van schadevergoeding zal uitmaken in verband met de betrokken klacht.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID EN EXONERATIE

5.1 UITGEZONDERD. is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

5.2 UITGEZONDERD. is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële,
indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of verlies van cliënteel.
5.3 UITGEZONDERD. garandeert niet dat de door haar geleverde diensten te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om de diensten onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering. De klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding als een gevolg van dergelijke onderbrekingen
5.4. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens UITGEZONDERD. vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. In geval UITGEZONDERD. aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de overeenkomst, respectievelijk het niet of niet juiste uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, werd afgesloten.

 

6. BEEINDIGING
UITGEZONDERD. heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of ( de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) indien de zeggenschap over de klant wijzigt; (v) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; (vi) indien de klant conform artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden weigert om een voorafgaande betaling te verrichten of andere door UITGEZONDERD. gevraagde zekerheden te stellen; (vii) indien UITGEZONDERD. gegronde redenen heeft om er aan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens UITGEZONDERD. wel zal nakomen. In geval van beëindiging behoudt UITGEZONDERD. zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die UITGEZONDERD. heeft geleden en worden alle vorderingen van UITGEZONDERD. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

7. OVERMACHT
7.1 UITGEZONDERD. is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door UITGEZONDERD. geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van UITGEZONDERD.. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, epidemie, overstroming, elektrische, informatica- internet- of telecommunicatiestoringen,..
7.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van UITGEZONDERD. opgeschort en zal UITGEZONDERD. alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bestelling blijven voorbehouden aan de oorspronkelijke rechthebbenden.

 

9. VERTROUWELIJKHEID
Alle informatie van welke aard ook door UITGEZONDERD. aan de klant op welke wijze ook verstrekt, is en blijft eigendom van UITGEZONDERD.; wordt door de klant vertrouwelijk behandeld en bewaard en zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming door UITGEZONDERD. op geen enkele wijze aan enigerlei derde meegedeeld of geopenbaard; wordt door de klant en op diens kosten tegen risico’s van verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging verzekerd; wordt door klant uitsluitend voor het doel waarvoor ze hem wordt overgemaakt aangewend en wordt, op eerste verzoek van UITGEZONDERD. onmiddellijk aan UITGEZONDERD. terug overgemaakt.

 

10. SPLITSBAARHEID
Indien enige bepaling (of deel ervan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Huidige algemene verkoopvoorwaarden alsmede de toepassing ervan bij de uitvoering van de leveringen van goederen en/of diensten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Elk geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost tussen UITGEZONDERD. en de klant wordt ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België.

 

12. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De klant geeft zijn vrije en ondubbelzinnige toestemming aan UITGEZONDERD. om zijn persoonsgegevens op te nemen en te bewaren in een gegevensbank met het oog op de verzameling en verwerking van deze gegevens door UITGEZONDERD. voor onder meer volgende doeleinden: facturatiebeheer en faciliteren van alle communicatie tussen de klant en UITGEZONDERD.. UITGEZONDERD. voorziet naar best vermogen adequate beveiligingsmaatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. De klant heeft op ieder ogenblik het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen, zo onder meer via inzage, wijziging of verwijdering ervan.

bottom of page